ورود دانشجویان
teacher 1 مشاهده جزئیات...

مهندس فرزین فردیس

مدرس اصول و فنون مذاکره

teacher 1 مشاهده جزئیات...

دکتر جمال الدین خدمتی

حوزه ی نظام های بیمه ای صنعت دارو

teacher 1 مشاهده جزئیات...

محمد نجفی

مدرس توسعه فردی و سازمانی