ورود دانشجویان
teacher 1 مشاهده جزئیات...

محمد نجفی

مدرس توسعه فردی و سازمانی

teacher 1 مشاهده جزئیات...

دکتر حسن یاریگر روش

حوزه مدیریت منابع انسانی و رفتار

teacher 1 مشاهده جزئیات...

دکتر ایرج تاجدین

مدرس مباحث استراتژیک

teacher 1 مشاهده جزئیات...

مهندس علی قریشی

مدرس مباحث زبان تخصصی مدیریت و کسب کار - تجارت بین الملل

teacher 1 مشاهده جزئیات...

محمد جامعی مقدم

مدرس مباحث بازاریابی