ورود دانشجویان
teacher 1 مشاهده جزئیات...

دکتر ایرج تاجدین

مدرس مباحث استراتژیک

teacher 1 مشاهده جزئیات...

مهندس علی قریشی

مدرس مباحث زبان تخصصی مدیریت و کسب کار - تجارت بین الملل

teacher 1 مشاهده جزئیات...

محمد جامعی مقدم

مدرس مباحث بازاریابی